Kvartalsrapportering Q3 2015 – Omstillingsplan i rute

web havNorth Energy tok del i to letebrønner i tredje kvartal. Tvillingen Sør-brønnen i Norskehavet påtraff gass, men ikke tilstrekkelige mengder til at funnet vurderes som kommersielt. Haribo-brønnen, som ble avsluttet i juli og omtalt i selskapets andrekvartalsrapport i august, påviste ikke hydrokarboner. North Energy sluttfører nå omstillingsprosessen selskapet har vært gjennom i 2015 og tilpasser letearbeidet til en mer fokusert letestrategi.

«Omstillingsplanen er i rute, bekrefter Knut Sæberg, konstituert CEO i North Energy. Selskapets kostnadsbase er kuttet dramatisk, og vi vil ha meget lave driftskostnader fremover. North Energy fortsetter arbeidet med å tilpasse selskapet til de krevende markedsforholdene. Terskelen for investeringsforpliktelser vil være høy, og selskapets fremtidige letebrønner skal tilfredsstille strenge krav til rask kommersialisering. Samlet medfører disse grepene at vår finansielle stilling er tilfredsstillende, sier Sæberg».   

 

Per november har North Energy andeler i til sammen 21 lisenser på norsk sokkel. I 16 av disse skal det tas beslutning om boring eller tilbakelevering (drill eller drop) i løpet av de neste 12 månedene.

North Energy hadde i tredje kvartal et negativt resultat etter skatt på 32,9 millioner kroner. Dette relaterer seg hovedsakelig til lete- og lisenskostnader som utgjorde om lag 25,9 millioner kroner etter skatt. Selskapet er finansiert med en egenkapital på 337,9 millioner kroner, og hadde ved utgangen av kvartalet netto kontanter på 219,1 millioner kroner, inkludert skattefordring fratrukket letelånsgjeld.

Linker til rapport og presentasjon for tredje kvartal 2015 følger nedenfor. Presentasjonen kan også følges via webcast.

For ytterligere informasjon: 

Knut Sæberg, konstituert CEO
Mob: +47 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, Direktør organisasjon og kommunikasjon

Mob: +47 926 05 601 | E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

2015 Q3 Kvartalsrapport

North Energy 2015-11-12 Q3 2015 Presentation