Spørsmål og Svar

 

 

Når ble North Energy etablert?
Selskapet North Energy AS ble etablert den 4. september 2007.

Hvem var initiativtakere?
Harald Karlstrøm fra Origo Kapital luftet først ideen om et nytt nordnorsk oljeselskap under Finnmarkskonferansen i Alta høsten 2004. KapNord Fond ved Tore Andreassen arbeidet sammen med Harald Karlstrøm med sikte på å presentere et konsept for et nordnorsk oljeselskap med bredest mulig forankring i landsdelen. Johan P. Barlindhaug kom inn i prosessen tidlig i 2007, og  Erik Karlstrøm la til rette for utarbeidelsen av skisser gjennom SB Finans.

Hvem eier North Energy?
Fra stiftelsen av var selskapet et heleid nordnorsk selskap. Den første emisjonen som ble betydelig overtegnet og  viste at entusiasmen og tilslutningen til det nye nordnorske oljeselskapet, North Energy, var meget stor.

I februar 2010 ble North Energy børsnotert på Oslo Axess.

Hvor mange ansatte har North Energy?
North Energy har nå rundt 40 ansatte. Disse er fordelt på våre ulike kontorer. Flesteparten jobber på vårt hovedkontor i Alta, og de andre er fordelt på våre underkontorer i Tromsø, Oslo og Stavanger.

Hva er North Energys visjon?
Selskapets visjon er å bli et lønnsomt og ledende olje -og gasselskap som aktivt bidrar til industriell verdiskaping i Nord-Norge og i nasjonen for øvrig.

Hvordan skal North Energy nå målet?
For å nå målet må selskapet finne olje eller gass. North Energy står forann et spennende leteprogram. Selskapet har i sin portefølje prospekter med høy sannsynlighet for funn (PoS) som ligger nær eksisterende  infrastruktur.  Videre vektlegges ytterligere optimalisering av porteføljen gjennom kjøp og salg av lisenser.

Hva betyr selskapets nordnorske forankring?
Børsnoteringen har ikke endret selskapets verdier eller visjoner, men børsnoteringen har gjort det mulig å realisere visjonene til selskapet. North Energy, med sin forankring i Nord Norge, er bevisst i forhold til å benytte sin kompetanse om nordområdene i møte med nordnorske utfordringer.

Derfor har selskapet særlig fokus på:

 • Miljømessige forhold i nord
 • Styrking av lokale ringvirkninger
 • Kunnskap og dialog i forhold til konfliktfylte tema

  Hva gjør North Energy annerledes enn andre oljesselskap?
  Vi tror at nettopp vår nordnorske forankring gjør oss til et annerledes selskap. North Energy mener det er en styrke at vi, gjennom vår forankring, har kunnskap om hvordan saker oppfattes blant befolkningen langs kysten. En felles forståelse av holdninger og synspunkter gir en god basis for konstruktiv dialog om spesifikke aktiviteter, planer og utfordringer.

  Samtidig har vi de samme strenge krav i forhold til kompetanse, sikkerhet og økonomi som alle andre oljeselskap som opererer på norsk sokkel har.

  Hvordan utnytter North Energy lokal kunnskap i sin virksomhet?
  North Energy støtter prosjekter som styrker beredskapen langs kysten for å redusere konsekvensene ved uhell i forbindelse med olje- og gassaktivitet i nord. Den nordnorske lokal- og mørketidskompetansen som kystfiskerflåten besitter er verdifulle naturlig fortrinn. Forståelse og bruk av denne kompetansen vil være en sentral faktor uansett type oppgaver. Vi kaller den “Kjentmannsmodellen”. North Energy arbeider med å systematisere og registrere informasjon relatert til denne modellen.

  Hvordan forholder North Energy seg til miljøutfordringene?
  North Energy deltar i miljødebatten med faktainformasjon omkring bransjen for å vise at Norge rangeres som ledende på kunnskap om og bruk av miljøteknologi som stadig utvikler seg i takt med nye krav til utslipp, renhet og risiko.

  Som en del av forberedelsene til  framtidige boringer, har North Energy gjennomført oljedriftsberegninger for mulige akuttutslipp under boring. Beregningene er gjennomført for ulike oljetyper for å få en god formening om mulige utfallsrom av en slik hendelse, og resultatene er benyttet til å identifisere områder som vil kreve spesiell fokus ved en utslippssituasjon.