Utbyggingsløsninger

 

North Energys visjon og målsetting er basert på at vi kan skape en levedyktig olje- og gassindustri i nord.  Lokale ringvirkninger er viktige for oss, samtidig som vi er bevisste vår rolle som forvalter av nasjonale ressurser og sikkerhet – og miljøaspekt.  Dette gjenspeiles i vårt syn på utbyggingsløsninger. Vi søker etter ny teknologi og innovative løsninger som tillater bedre utnyttelse av petroleumsressursene samtidig som vi tenker langsiktig og søker lokal påvirkning og ringvirkninger som er ønsket av de som skal leve med dette i framtida. 

Eksisterende teknologi som ikke er kvalifisert for bruk i nordområdene, må tas med i mulighetsstudier på et tidlig tidspunkt slik at kvalifisering er på plass når endelig utbyggingsløsning skal velges.  Et eksempel på hvordan North Energy søker å bruke eksisterende tekonologi på en innovativ måte, er vårt tunnelkonsept for kystnære strøk, ”Eureka”. 

Eureka-konseptet består av undersjøiske tuneller som leder til kaverner hvor en borerigg kan plasseres og bore brønner til ett eller flere felt.  Produksjon kan så ledes tilbake til et landanlegg via separate tuneller. Fordeler ved et slikt konsept vil være sterkt reduseres borekostnader samtidig som man eliminerer de største risikofaktorene innen for eksempel muligheter for utslipp til sjø under boring.
utbyggingslosninger Samordnet utforskning og utbygging av områder langs kysten ser vi som en mulig nøkkel til bedre ressursutnyttelse og større valgfrihet med hensyn til eksportløsninger.  Større ressursgrunnlag, som følge av flere funn innenfor et område, tillater mer optimaliserte løsninger offshore og kan også åpne for større grad av ilandføring av olje og gass. Dette gir ofte større lokale og regionale ringvirkninger enn en ren offshoreløsning.  Dialog med berørte parter gir nye innfallsvinkler og er i alle tilfeller basis for framtidig sameksistens langs kysten.