Vega

North Energy har fokus på kystnær beredskap mot akutt oljeforurensning, og startet i 2009 et arbeid med en systematisk kunnskapsinnhenting for områder og lokaliteter som har natur- og kulturmessig betydning i forbindelse med miljøanalyser og beredskapsvurderinger, og som er viktige i planlegging av beredskap mot akutt oljeforurensning. I 2009 dekket arbeidet Røst og Værøy, og i 2010 Træna, Lovunden, Sleneset, Helligvær, Bliksvær og Fleinvær.

I 2011 ble Vega valgt ut for befaring, ut fra vurderinger av mulig influensområde for et uhellsutslipp fra Mikkeli-lisensen i Norskehavet (PL 590). Oljedriftsberegninger gjennomført for nærliggende lisenser indikerer en minste drivtid av olje inn til Vega på ca. 9 døgn ved et eventuelt uhellsutslipp. Vega har høy miljømessig sårbarhet, og kulturverdiene tilknyttet egg- og dunværene i øyriket førte til at Vega i 2004 tildelt status som verdensarvområde.

Feltarbeidet
Feltdelen av arbeidet ble gjennomført i 29. og 30. august 2011, og omfattet blant annet innsamling av stedfestet fotografisk materiale, så vel som vurderinger av taktisk/operative forhold. Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning og SEAPOP-databasen til Norsk Institutt for Naturforskning inngikk i underlaget for arbeidet. Du kan se toktruten her for Dag 1 og Dag 2.

Det omfattende materialet er i ettertid systematisert og organisert for ulike anvendelsesområder. En av målsetningene med arbeidet var at materialet skulle gjøres allment tilgjengelig gjennom digitale kart og internett. Videre på denne siden vil du finne lenker til utvalgte temaer presentert i Google Maps.

Taktisk/operative forhold
Vega er et stort øyrike med i underkant av 5000 øyer og holmer. Tidevannsforskjellen i området er på ca. 3 meter, og dette kombinert med topografien medfører flere kvadratkilometer tørrfallsområde, store gruntvannsområder og sterke tidevannsstrømmer. De navigasjonsmessige og operative utfordringene er store utenfor merkede farleder, noe som understøttes av at det er i underkant av 40 000 grunner innen kommunen. I etterkant av feltarbeidet vil det utarbeides en separat rapport om taktisk/operative forhold relevant for kystnær beredskap ved Vega.
Eksempler på gruntvannsområder er vist her. Det er også utarbeidet temakart for visualisering av kysttyper/strandtyper og farvannsforhold.

Miljøressurser i området
Vega er et viktig område for en rekke fuglearter, både i kystsonen og i våtmarksområdene i ferskvann og ferskvannsdammer inne på øyene. Av verneområder er Muddværet i sør et viktig hekkeområde for sjøfugl, blant annet for sildemåke og ærfugl. Enkelte av øyene har også botaniske verdier, spesielt knyttet til vegetasjonen ovenfor strandsonen. Hysvær/Søla er et viktig rasteområde for hvitkinngås. Verneområdet Lånan/Skjærvær i vest/nordvest er et viktig overvintringsområde for ærfugl, men også for andre dykkender og skarv. Sjeldne dykkere og lommer forekommer fast. Om sommeren finnes det betydelige konsentrasjoner av mytende ender og gjess. Holandsosen nordvest på selve Vega er et delområde av Vegas særdeles omfattende og betydningsfulle våtmarksområder med et usedvanlig rikt og variert fugleliv gjennom mesteparten av året. Eksempler på sårbare ressurser er tilgjengelig her.

Kulturmessige verdier og beredskapsplanlegging
Kulturlandskapet er et gjennomgangstema for flere av verneområdene, knyttet til aktivt bruk av landskapet ved beite og egg- og dunvær. En rekke eldre bygninger i strandsonen er oppført i forbindelse med disse aktivitetene samt fiske, og mange er i dag fortsatt i bruk, men som fritidshus. Det er fortsatt aktiv dunværdrift i flere av værene sør, vest og nordvest for Vega, og dette var et viktig grunnlag for at området ble tildelt status som verdensarvområde.
I omtalen av verneområder og verdier trekkes de mange e-husene fram som spesielle for området. Eksempler på disse, samt kystnær bebyggelse er vist i et eget temakart her.

Kilder for informasjon
Direktoratet for Naturforvaltning forvalter oversikter over vernede og verneverdige natur- og friluftsområder i Norge. Disse ligger tilgjengelig i den digitale kartløsningen Naturbase, Når det gjelder sjøfuglressurser har Norsk Institutt for Naturforskning gjort informasjon tilgjengelig gjennom sitt nettsted SEAPOP. Informasjon fra disse kildene ble sammenholdt med resultater fra oljedriftsberegninger for utvelgelse av relevante områder, som omfattet vernede områder, foreslått vernede områder, samt områder vurdert som viktige for biologisk mangfold. Når det gjelder kulturminner har Riksantikvaren en tilsvarende kartløsning, Kulturminnesøk.

Videre bruk av materialet
North Energy vil benytte materialet videre i videre analyse- og planleggingsarbeid, og ønsker også at materialet skal få en bred anvendelse også hos lokale myndigheter og næringsvirksomhet. Det komplette fotografiske materialet (i underkant av 2000 fotografier) er utmerket egnet for å formidle lokalkunnskap om viktige prioriterte ressurser til alle deler av en beredskapsorganisasjon. Akvaplan-niva vil sikre at dette materialet er tilgjengelig på sin billedserver, sammen med øvrige stedfestede fotografier selskapet har samlet inn.