Dialog med andre næringer

naeringer1Gjennom prosjektet ”DialogForum OljeFisk” har ledelsen i North Energy hatt en tett dialog med sentrale fiskere fra Bø og Øksnes Kommune. Dialogforumet har fungert som en nøytral møteplass der fokuset har vært informasjonsutveksling, dialog, og kunnskapsutvikling om konfliktfylte tema knyttet til forholdet mellom olje og fisk.

De foreløpige resultatene fra denne dialogen er bedre forståelse av de utfordringer og muligheter som fiskerinæringen vil stå overfor ved en økt petroleumsaktivitet, og en klar oppfatning av de kunnskapshull som ligger i forvaltningsplanen. Mens man har gjennomført inngående studier av fugl og fisk, er kunnskapen om fiskeriene og deres betydning i fiskerisamfunnene svært mangelfulle. Det må derfor frembringes ny kunnskap om slike forhold hvis det skal være mulig å legge til rette for en god samhandling mellom olje og fisk.

North Energy føler at det er utviklet en bedre forståelse for viktigheten av dialog ved å delta i dette forumet, og mener det kan være fornuftig å innlede forhandlinger om betingelser som skal ligge til grunn for en fremtidig samhandling mellom fiskeri og olje utenfor Vesterålen. I dette området  finner vi kanskje de største utfordringene knyttet til samhandlingen mellom olje og fisk, som følge av en smal sokkel med meget høy fiskeriaktivitet.