Letevirksomhet

Det er to systemer for tildeling av lisenser på den norske kontinentalsokkelen. Det årlige systemet med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) på de modne delene av den norske kontinentalsokkelen og ordinære konsesjonsrunder, som vanligvis arrangeres annethvert år. North Energy har deltatt aktivt i samtlige runder for tildeling av lisenser siden selskapet ble startet og har sendt vellykkede søknader i hver runde.

Flere nye oljefunn har bidratt til en sterkt økende interesse for Barentshavet og North Energy styrker sitt fokus på det som har vært selskapets kjerneområde siden oppstarten.

Med hovedkontor i Alta og en strategi for å bidra til industriell verdiskaping i Nord-Norge, har North Energy en attraktiv og unik posisjon i regionen. Selskapet vil bygge videre på dette ved å øke antall brønner i Barentshavet gjennom kjøp av lisenser og tildelinger i konsesjonsrunder.

Basislæren om Barentshavet har i over 20 år vært at olje som har ligget grunt har lekket til havoverflaten, grunnere strukturer er ikke blitt sett på som interessante. Men så begynte man å gjøre funn i grunnere lag.

North Energy har fulgt opp utviklingen i Barentshavet gjennom en styrket teknisk analyse av potensielle prospekter. Dette gjøres gjennom systematisk bruk av teknologi som er godt egnet i Barentshavet; Seismiske undersøkelser, Elektromagnetiske undersøkelser (EM) og Rex Virtual Drilling (RVD).

–  Vi har merket oss at EM teknologien til EMGS har hatt suksess i Barentshavet, sier sjefsgeofysiker Lars Klefstad i North Energy.

–  Nettopp dette er bakgrunnen for at North Energy har besluttet å inkludere denne metoden som en del av sin analyse av geologien under havbunnen før borebeslutninger fattes.

lars nyhetsbrev web  mellomstor
Sjefsgeofysiker Lars Klefstad (foto: Vidar Kristensen, Altaposten)

Konvensjonell G&G (geologiske og geofysiske studier) kombinert med analyse ved hjelp av EM og RVD, forventes å gi høyere funnsannsynlighet, lavere funnkostnader og dermed bidra til kommersielle oljefunn. EM har vist seg å være et særlig effektivt leteverktøy i grunne hydrokarbonbassenger som Barentshavet. North Energy har i den forbindelse inngått avtale med EMGS ASA om kjøp av rettigheter til hele EMGS’ EM- databibliotek for Barentshavet.

Som en forberedelse til framtidige konsesjonsrunder har North Energy kjøpt inn nødvendig regionale seismiske data for å være så godt rustet som mulig til både TFO runden i 2014 samt til 23. konsesjonsrunde. Innsatsen på avansert leteteknologi har resultert i en total gjennomgang og utskiftinger i North Energys lisensportefølje. Denne gjennomgangen forventes avsluttet i løpet av våren 2014.

 – Wisting-brønnen i Barentshavet, hvor OMV er operatør, gav oss ny kunnskap om potensialet som kan være tilstede i grunne reservoarer. Tidligere var oppfatningen i industrien at slike grunne prospekt hadde lekket til overflaten. Det var ikke tilfelle på Wisting-strukturen. Dette gir oss verdifull geologisk informasjon, og viser at Hoop-området har et spennende oljepotensial, forklarer Klefstad.

Det er knyttet stor spenning til Statoils to brønner på Apollo og Atlantis i PL 615 om lag 50 km nord for Wisting. Disse vil kunne bekrefte mulighetene for oljefunn i de grunne reservoarene. Gjennom tilgang på ny teknologi og database står North Energy meget godt rustet til å gjøre en grundig vurdering av Hoop-området.

– Utviklingen er spennende. Det viser at man med ny teknologi og nye modeller har høyere sannsynlighet for å finne noe.

– Statoil skal også bore en brønn i det spennende PL 713 området nordvest for Skrugard i august. North har 20 prosent eierandel i lisensen. Her ser vi potensiale for både olje og gassfunn, sier sjefsgeofysiker Lars Klefstad i North Energy. – Kildebergartene for denne strukturen er nemlig de samme som har fylt Johan Castberg.