Miljø og samfunn

 

North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som aktivt bidrar til industriell verdiøkning i Nord-Norge. For å oppnå vårt mål skal vi ha kvalitet i alle ledd. Våre beslutninger tas i tråd med våre etiske retningslinjer, som har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer.

Involvering av lokale kompetansemiljøer

North Energy har nære relasjoner til nordnorsk industri og næringsliv, og vil sørge for å involvere lokale kompetanse- og teknologimiljøer og bidra til å skape lønnsom og bærekraftig virksomhet. Selskapet har en regional tilnærming til feltutbygging og søker alternative løsninger som omfatter utbygging av flere felt, gjerne med transport av hydrokarbon til landanlegg. Dette innebefatter ofte bruk av ny teknologi eller videreutvikling av eksisterende teknologi, og North Energy ser på dette som et kjerneområde for bærekraftig utvikling av nordområdene.

Selskapets langsiktighet vises videre i satsing på regionens utdanningssteder. Generell kompetanseheving og økt rekruttering til realfagsyrker er målsetningen. North Energy støtter flere studier ved Høgskoler og Universiteter, men har også en direkte involvering i utdanningsprosjekter fra ungdomsskole til universitet, med både gjesteforelesninger og direkte utvikling av læreprogam innen realfag og teknologi.

Styrking av kystnær beredskap

North Energy støtter prosjekter som styrker beredskapen langs kysten for å redusere konsekvensene ved uhell i forbindelse med olje- og gassaktivitet i nord. Den nordnorske lokal- og mørketidskompetansen som kystfiskerflåten besitter er verdifulle naturlig fortrinn. Forståelse og bruk av denne kompetansen vil være en sentral faktor uansett type oppgaver. Vi kaller den “Kjentmannsmodellen”. North Energy arbeider nå med å systematisere og registrere informasjon relatert til denne modellen, og har ansatt ekstra ressurser med spesifikt ansvar for denne oppgaven.

North Energys vedvarende HMS-prioriteringer skal sikre at selskapets operative enheter utarbeider gode og hensiktsmessige retningslinjer, prosedyrer og arbeidsprosesser for å kunne gjennomføre trygge, sikre og miljøvennlige operasjoner på norsk sokkel.

Utvikling av lokal industri og næringslivskompetanse

North Energy bidrar gjennom sine nordnorske eiere og sin nære kontakt med nordnorsk industri og næringsliv til å utvikle og involvere lokal kunnskap og næringslivskompetanse. Selskapet har nylig utviklet en omfattende database med over 550 registrerte bedrifter, basert på alle kjente leverandørnettverk i nord. Dette er et første skritt på veien til å eksponere en mer kraftfull nordnorsk leveringsdyktighet i petroluemsvirksomheten.