Helgeland

 

Som et ledd i selskapets langsiktige miljøstrategi, har North Energy gjennomført et feltarbeid sommeren 2010. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med et fagteam fra Akvaplan-niva AS, og er en videreføring av et tilsvarende arbeid gjennomført på Røst og Værøy sommeren 2009.

Arbeidet har inkludert en detaljert dokumentasjon av områder og lokaliteter som har natur- og kulturmessig betydning i forbindelse med miljøanalyser og beredskapsvurderinger, og som er viktige i planlegging av beredskap mot akutt oljeforurensning.

For mer utdypende informasjon, se artikkel fra fjorårets feltarbeid.

Utvelgelse av områder

Direktoratet for Naturforvaltning forvalter oversikter over vernede og verneverdige natur- og friluftsområder i Norge. Disse ligger tilgjengelig i den digitale kartløsningen Naturbase. Når det gjelder sjøfuglressurser har Norsk Institutt for Naturforskning gjort informasjon tilgjengelig gjennom sitt nettsted SEAPOP. Informasjon fra disse kildene ble sammenholdt med resultater fra oljedriftsberegninger for utvelgelse av relevante områder, som omfattet vernede områder, foreslått vernede områder, samt områder vurdert som viktige for biologisk mangfold. Når det gjelder kulturminner har Riksantikvaren en tilsvarende kartløsning, Kulturminnesøk. Denne ble benyttet for å identifisere kyststrekninger med stor tetthet av kulturminner i strandsonen.

Ut fra dette innledende arbeidet ble følgende områder valgt ut for befaring og dokumentasjon:

  • Lovunden, Træna og Sleneset
  • Fleinvær, Bliksvær, Helligvær, Karlsøyvær og sørlige deler av Steigen
Feltarbeidet

Feltdelen av arbeidet ble gjennomført i slutten av juli og begynnelsen av august 2010, og omfattet blant annet innsamling av stedfestet fotografisk materiale. Lovunden, Træna og Sleneset ble befart over to dager i uke 29. Toktrutene er vist på kart for dag 1 (20.07.10) og dag 2 (21.07.10). I uke 31 ble de øvrige områdene befart, med toktruter som vist for dag 1 (03.08.10) og dag 2 (04.08.10).

Det omfattende materialet er i ettertid systematisert og organisert for ulike anvendelsesområder. En av målsetningene med arbeidet var at materialet skulle gjøres allment tilgjengelig gjennom digitale kart og internett. Videre på denne siden vil du finne lenker til utvalgte temaer presentert i Google Maps, og det er også mulig å laste ned filer som gjør at du kan se på det samme materialet i Google Earth, med tilgang til fotografier i stor størrelse fra Akvaplan-niva sin billedserver. Lenkene er angitt i blått – klikk på disse for å åpne kart eller laste ned filer. Google Earth er et program som er fritt tilgjengelig, og kan lastes ned her.

Resultater

Det er laget temakart i Google Maps som gir eksempler på Sårbare arter og habitater, Landskap og verneinteresser og Strandlinje i deler av området som er befart. Lenker til nedlasting av kmz-filer for bruk i Google Earth er samlet nederst på siden.

Videre bruk av materialet

North Energy vil benytte materialet videre i videre analyse- og planleggingsarbeid, og ønsker også at materialet skal få en bred anvendelse også hos lokale myndigheter og næringsvirksomhet. Det komplette fotografiske materialet (mer enn 2000 fotografier) er utmerket egnet for å formidle lokalkunnskap om viktige prioriterte ressurser til alle deler av en beredskapsorganisasjon. Akvaplan-niva vil sikre at dette materialet er tilgjengelig på sin billedserver, sammen med øvrige stedfestede fotografier selskapet har samlet inn.

Nedlasting av filer til bruk i Google Earth:

zip Sårbare arter og habitater 949.44 Kb
zip Landskap og verneinteresser 1.20 Mb
zip Strandlinje 1.28 Mb