Værøy og Røst

North Energy har sammen med et fagteam fra Akvaplan-niva AS et prosjekt hvor resultatet er en detaljert dokumentasjon av områder og lokaliteter som har natur- og kulturmessig betydning i forbindelse med miljøanalyser og beredskapsvurderinger, og som er viktige i planlegging av beredskap mot akutt oljeforurensning. Feltdelen av arbeidet ble gjennomført i juli 2009, og omfattet blant annet innsamling av stedfestet fotografisk materiale. Fylkeskommunalt registrerte kulturminner og SEAPOP-databasen til Norsk Institutt for Naturforskning inngikk i underlaget for arbeidet. Du kan se toktruten her.

Det omfattende materialet er i ettertid systematisert og organisert for ulike anvendelsesområder. En av målsetningene med arbeidet var at materialet skulle gjøres allment tilgjengelig gjennom digitale kart og internett. Videre på denne siden vil du finne lenker til utvalgte temaer presentert i Google Maps, og det er også mulig å laste ned filer som gjør at du kan se på det samme materialet i Google Earth, med tilgang til fotografier i full størrelse fra Akvaplan-niva sin billedserver. Lenkene er angitt i blått – klikk på disse for å åpne kart eller laste ned filer. Google Earth er et program som er fritt tilgjengelig, og kan lastes ned her.

Beredskapsplanlegging med fokus på sjøfugl i kystsonen

De mest sårbare er sjøfuglene er de som tilbringer mest tid på sjøoverflaten, mens de dykker etter mat. Dette er alkefugl og skarv – de pelagisk dykkende sjøfuglene. I tillegg til at hver fugl er sårbar, har disse artene en tendens til å samle seg i store flokker i virvelområder der det er god tilgang til næring. Et oljeflak kan dermed treff e svært mange fugl samtidig. Arter som tilbringer mye av tiden på vingene, og som tar føden fra overflaten, kan unngå oljeflaket i større grad, og er mindre sårbare for tap av mange individer. Dette gjelder bl.a. måkeartene. Dette har betydning for oljevern til havs. Det er viktig å ta opp mest mulig olje før den når kysten, men den havgående beredskapen er viktig også for store flokker av sjøfugl som kan befinne seg mange mil fra koloniene ved kysten. Vinterstid tilbringer flere arter av alkefugl hele tiden til havs på leting etter mat. Under en oljevernaksjon overvåkes både oljeflak og flokker av sjøfugl på havoverflaten, og avgjørelser tas om f.eks. dirigering av oljevernfartøy eller bruk av dispergeringsmidler. Hele tiden foretas avveininger, og tilgang til riktig informasjon er avgjørende. Nær kysten er situasjonen komplisert. I hekketiden utnytter artene ulike deler av fuglefjellet for å finne en reirplass, og sannsynligheten for å komme borti olje som har strandet er ulik. Noen arter, som f.eks. alke og lunde, hekker i huler i bakken. På de store fuglefjellene ved Røst finner vi lunden høyt oppe på fj ellet, mens fjæresonen og sprutsonen over tidevannssonen er levested for skarv, teist og vadefugl. Krykke og lomvi deler plass i de bratte veggene få meter over havet, der de hekker på smale hyller. Alt dette gjør at artene vil være utsatt for strandet olje i ulik grad, og kunnskap om sårbarheten deres er viktig for planleggingen av en god kystnær oljevernberedskap.

I området er det også sårbare marine pattedyr, blant annet gråsel (havert) og steinkobbe. Området er svært produktivt, noe som blant annet skyldes god gjennomstrømning av vann, og store gruntvannsområder.

Det er laget temakart i Google Maps som gir eksempler på Sårbare arter, Gruntvannsområder, Landskap og verneinteresser og Strandlinje i området som er befart. Lenker til nedlasting av kmz-filer for bruk i Google Earth er samlet nederst på siden.
 

Beredskapsplanlegging med hensyn til kulturminner

Kulturminner kan ha mange grader av vern. Noen kulturminner er automatisk fredede, andre har en mindre omfattende grad av vern og er i daglig bruk som f.eks. bryggeanlegg og driftsbygninger. Noen kulturminner er godt synlige, mens andre kan være vanskelige å skille fra resten av strandlinjen. I en oljevernaksjon er det viktig å ha skaffet seg kunnskap om hvor kulturminnene ligger, og ha inkludert dem i en beredskapsplan. På øyer i ytre kyst vil det ofte ha vært bebyggelse fra gammelt av på de mest egnede områdene for f.eks. ilandstigning. Kulturminner som inneholder kaianlegg og driftsbygninger som er i daglig bruk til fiskerivirksomhet kan være aktuelle som depoter og lignende i en aksjon. Beredskapsplaner må ta hensyn til slike anleggs eventuelle vernestatus, og forsøke å velge de anleggene for bruk i aksjonen som innebærer minst mulig konflikt med kulturminner, og ta spesielle hensyn til dem som må benyttes. Ved et påslag av olje i strandsonen kan det være vanskelig å identifisere at et område inneholder verdifulle kulturminner, spesielt der disse ikke er synlige for legfolk. Det er da meget viktig at kulturminnene er inkludert som sårbare ressurser i prioriteringskart og beredskapsplan.

Det er laget temakart i Google Maps som viser viktige Kulturminner i området.

Denne del av prosjektet ble også presentert som en poster på Codstock-festivalen i Henningsvær i mai 2010. Posteren er tilgjengelig for nedlasting her .

Videre bruk av materialet

North Energy vil benytte materialet videre i videre analyse- og planleggingsarbeid, og ønsker også at materialet skal få en bred anvendelse også hos lokale myndigheter og næringsvirksomhet. Det komplette fotografiske materialet (mer enn 2000 fotografier) er utmerket egnet for å formidle lokalkunnskap om viktige prioriterte ressurser til alle deler av en beredskapsorganisasjon. Akvaplan-niva vil sikre at dette materialet er tilgjengelig på sin billedserver, sammen de mer enn 10 000 øvrige stedfestede fotografier selskapet har samlet inn.

Nedlasting av filer til bruk i Google Earth:

zip  Sårbare arter 1.03 Mb
zip Kulturminner 1.58 Mb
zip Gruntvann 317.32 Kb
zip  Landskap og verneinteresser 2.08 Mb
zip Strandlinje 1.28 Mb