Kystnær beredskap

beredskap1Miljø og kultur er viktige fokusområder for North Energy, og en effektiv kystnær beredskap ble tidlig sett som nødvendig for å beskytte disse verdiene mot uønskede utslippshendelser. North Energy er tildelt operatørskap i Norskehavet, hvor uhellsutslipp vil kunne påvirke kysten av Nordland.

Denne kyststrekningen er blant de mest utfordrende med hensyn til vær, farvann og navigasjon, og er rik på sårbare ressurser og verdier. Kunnskap om verdiene som skal beskyttes, samt de naturgitte muligheter og begrensninger, er helt nødvendige for å planlegge kystnære tiltak.

North Energy startet derfor i 2009 et arbeid hvor selskapets miljøpersonell og eksternt fagpersonell inventerte og dokumenterte spesielt sårbare og utfordrende områder. Røst og Værøy var de første områdene som ble besøkt, og deretter fortatte arbeidet sørover, blant annet til Bliksvær, Karlsøyvær, Fleinvær, Lovunden, Sleneset, Træna, og nå sist Vega.

Erfaringer og kunnskap fra disse arbeidene vil bli benyttet av North Energy i sitt videre planleggingsarbeid, og har også stor verdi ved eventuelle uhellsutslipp.”

 

Vellykket test av overflatestrømmer

North Energy har i samarbeid med Havforskningsinstituttet gjennomført tester til havs for å verifisere nøyaktigheten i måling av havstrømmer med fiskerbåtens Olex-system og en enkel strømningsmåler.

OLEX1

North Energy har i samarbeid med Havforskningsinstituttet gjennomført tester til havs for å verifisere om Olex SB-systemet og tilhørende programvare, mye brukt av fiskeflåten for å kartlegge havbunnen, sammen med en enkel strømningsmåler montert på fiskerbåten, også kan brukes til nøyaktige målinger og kartlegging av havstrømmer. Dette er viktig informasjon både når man simulerer oljeutslipp og når man vurderer tiltak i forbindelse med utslipp.

Kompliserte overflatestrømmer gjør oljevern og opprydding etter utslipp til en vanskelig oppgave. Denne rapporten beskriver resultatene fra test av nøyaktigheten av en metode som har potensial til å bli brukt både for å få mer detaljert kunnskap om overflatestrømmene i et område , og for å samle oppdatert informasjon om strømforhold under og etter oljeutslipp.

Metodens pålitelighet ble testet mot data fra overflatebøyer. Disse bøyene driver med øvre del av vannsøylen under en 4-5 timers lang feltstudie med fartøy utstyrt med Olex SB.

Bøyene ble satt ut i sjøen fra båten, ca 1 km fra hverandre langs en rett linje, og båten så fulgte et spor som hver bøye passerte syv ganger, før alle bøyene ble tatt om bord i båten igjen. Sammenligninger ble så gjort mellom Olex SB-data og hver bøye når avstanden mellom dem var mindre enn 350 meter.

Rapporten konkluderer med at Olexmetoden er en pålitelig metode for å estimere havoverflatestrømmer, med tilstrekkelig nøyaktighet.

Les mer om metoden og resultatene i Havforskningsinstituttets rapport.

Les mer om North Energys engasjement i kystnær beredskap.

 

Mer informasjon om North Energys HMS-fokus.

Kontakt Astrid M. Tugwell, astrid.tugwell@northenergy.no